قابلیت تعیین موقعیت از طریق دریافت سیگنال ماهواره های GLONASS روسیه