قابلیت تعریف رقیب مجازی برای مقایسه تمرینات خود با یک رقیب دیجیتالی