ماهی یاب

ماهی یاب , ردیاب ماهی گارمین یک دستگاه الکترونیکی میباشد که بر اساس امواج سونار کار میکند و امواج سونار را به داخل آب فرستاده با شعاع ۶ متر به ازای هر متر عمق و در برگشتی آن بروی مانیتور شکل تقریبی ماهی ،وزن تقریبی ماهی ،حرکت گله ها ،سرعت آب و … را نشان میدهد و کار را برای ماهیگیری آسان مینماید

این نوع ردیاب ماهی به خاطر کاربرد و نوع ساخت آن بیشتر مناسب ماهیگیری حرفه ای و با قایق میباشد یخاطر داشتن سنسور فرستنده امواج سونار که باید با زاویه ۹۰ درجه و تا ۲۰ سانتیمتر درون آب قرار گیرد
انواع ماهی یاب