دفترچه راهنمای ساعت های گارمین

۰۲ آبان ۱۳۹۶
جهت دریافت دفترچه راهنمای فارسی ساعت های فنیکس 5 گارمین به تلگرام https://t.me/GARMINc12 پیام دهید و فایل PDF را دریافت کنید.