نظارت بر خواب پیشرفته و جدید در ساعت های گارمین

۲۵ فروردین ۱۳۹۹
در یک شب معمولی شما در خواب سه مرحله را طی می کنید: 1. خواب سبک 2. خواب عمیق 3. REM (حرکت سریع چشم)
در مرحله اول حرکات چشم و فعالیت عضلانی شروع به کاهش می کند و بدن خود را برای خواب عمیق آماده می کند.
در مرحله دوم حرکات چشم و فعالیت عضلانی کاملا متوقف می شود و ضربان قلب و تنفس شما کم می شود. در این مرحله بدن recovery می شود.
در مرحله سوم کم کم خواب عمیق را ترک می کنید و این مرحله،مرحله ای است که در آن رویا می بینید.
در گذشته گارمین برای نظارت بر خواب فقط ضربان قلب و حرکت استفاده می کرد ولی در ورژن جدید از آیتم های جدیدی مثل تغییرات ضربان قلب استفاده می کند.