هشدار طوفان در ساعت های گارمین :

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
از آن جایی که ورزش هایی مثل کوهنوردی و دوچرخه سواری و... که در شرایط جوی مختلفی انجام می شود این هشدار به صورت اتوماتیک روی ساعت ها فعال می باشد و هنگام طوفان به عنوان یک هشدار روی ساعت اخطار می دهد و شما را از این واقعه باخبر می کند.
برای فعال سازی و همچنین کالیبره کردن آن می توان از مسیر زیر استفاده کرد
Settings > Sensors & Accessories > Barometer >storm Alert
لازم به ذکر این نکته است که ساعت ها از قبل در کارخانه کالیبره شده اند  اما اگر ارتفاع صحیح یا فشار صحیح از سطح دریا را می دانید می توانید به صورت دستی کالیبره کنید