قابلیت Jumpmaster ساعت های گارمین

۲۴ خرداد ۱۳۹۹
ویژگی jumpmaster برای محاسبه نقطه رهایی از ارتفاعات (HARP) از دستورالعمل های نظامی پیروی می کند. دستگاه هنگام پرش به طور خودکار تشخیص می دهد تا با استفاده از فشارسنج و قطب نما الکترونیکی ، حرکت را به سمت نقطه مورد نظر (DIP) شروع کند