ویژگی training load ساعت های گارمین

۲۷ خرداد ۱۳۹۹

اندازه گیری کل حجم تمرینات بدنی انجام شده در طول 7 روز گذشته است که با استفاده از برنامه Garmin connect نتایج قابل مشاهده می باشد
همچنین با در نظر گرفتن تناسب اندام شما و انجام مقایسه با تمرینات روزهای گذشته به شما نشان می دهد که تا چه حدی مطلوب بوده است
همچنین با محاسبه کربوهیدرات ها و پروتئین ها در حین ورزش قابل مقایسه با تمرینات دیگر می باشد