ایجاد یک تمرین interval در ساعت های گارمین

۱۸ تیر ۱۳۹۹
 1. در صفحه نمایش ساعت ، گزینه start را انتخاب کنید
 2. یکی از فعالیت ها را مشخص کنید
 3. گزینه menu را نگه دارید
 4. به مسیر زیر بروید
 5. Training/intervals/edit/interval/type
 6. یکی از گزینه های distance,time یا open را انتخاب کنید
 7. نکته : با انتخاب نوع گزینه open میتوانید تمریناتی با انتهای باز ایجاد کنید
 8. گزینه duration را انتخاب کرده و برای تمرین خود مقادیر مسافت و یا زمان اینتروال نمایید و سپس علامت تیک را انتخاب کنید
 9. گزینه back را انتخاب کنید
 10. یک یا چند گزینه را انتخاب نمایید
 11. برای مشخص کردن تعداد تکرار ، گزینه repeat را انتخاب نمایید
برای اضافه کردن یک تمرین گرم کردن با انتهای باز به تمرین اصلی ،گزینه warm up و سپس on را انتخاب نمایید
برای اضافه کردن تمرین سرد کردن با انتهای باز به تمرین اصلی خود ، گزینه cool down و سپس on را انتخاب کنید