قابلیت VO2 Max در ساعت های گارمین

۲۸ تیر ۱۳۹۹
 حداکثر حجم اکسیژن است (در میلی لیتر) که می توانید در هر دقیقه در هر کیلوگرم از وزن بدن در حداکثر عملکرد خود مصرف کنید. VO2 max نشانه ای از آمادگی هوازی است و باید با افزایش سطح تناسب اندام شما افزایش یابد