قابلیت Assistance در ساعت های گارمین

۲۹ تیر ۱۳۹۹
هنگامی که یک حادثه شناسایی شد یا از دستگاه خود درخواست کمک کردید ، Garmin Connect نام و مکان شما را به مخاطبین اضطراری شما ارسال می کند.دستگاه Garmin سرویس LTE را فعال کرده می کند ، یا دستگاه از طریق بلوتوث به برنامه Garmin Connect در تلفن هوشمند متصل می شود