ذخیره کردن یک موقعیت بر روی نقشه و مسیریابی آن نقطه در ساعت های گارمین

۱۹ مرداد ۱۳۹۹
می توانید هر نقطه ای که بخواهید بر روی نقشه انتخاب کنید همچنین می توانید آن نقطه را ذخیره کرده و یا به طرف آن مسیریابی کنید
1 درون نقشه قرار گرفته و گزینه Menu را نگهدارید
2 گزینه pan/zoom را انتخاب نمایید
در این حالت کنترل نقشه و ضربدرها بر روی نقشه نمایان می شوند
3 نقشه را زوم کنید و بر روی آن جا به جا شوید تا نقطه ای موردنظر را برروی ضربدر قرار دهید
4 کمه start  را نگهدارید تا نقاط نشان داده شده توسط ضربدرها انتخاب شوند
5 در صورت نیاز یکی از نقاط معروف نزدیک را انتخاب کنید
6 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
برای شروع مسیریلبی به آن نقطه گزینه go را انتخاب کنید
برای دیدن آن موقعیت بر روی نقشه گزینه map را انتخاب کنید
برای ذخیره سازی آن موقعیت گزینه save را انتخاب کنید
برای دیدن اطلاعات آن موقعیت گزینه review را انتخاب کنید