ایجاد یک فعالیت دلخواه در ساعت گارمین

۲۲ مرداد ۱۳۹۹
1 با قرار گرفتن در قسمت ساعت گزینه start و سپس add را انتخاب کنید
2 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
با انتخاب گزینه copy Activity می توانید فعالیت شخصی سازی شده ی خود را از ادامه یکی از فعالیت های ذخیره شده ایجاد کنید
با انتخاب گزینه other می توانید یک فعالیت شخصی سازی شده ی جدید ایجاد نماییدپدر صورت نیاز می توانید یکی از فعالیت ها را نیز انتخاب کنید
برای فعالیت خود یک عنوان انخاب کنید و یا عنوان دلخواه خود را وارد نمایید
با انتخاب Done فعالیت ایجاد شده را ذخیره کنید و آن را آغاز کنید
با انتخاب yes این فعالیت به لیست فعالیت های مورد علاقه تان اضافه می شود