استفاده از وییژگی مترونوم در ساعت های گارمین

۲۸ مرداد ۱۳۹۹
با فعال کردن مترونوم ، دستگاه بوقی با ریتم می نوازد تا شما بتوانید ریتم حرکات ورزشی تان را تنظیم کنید آن را آرام تر سریعتر و یا متعادل کنید
توجه این قابلیت برای تمام فعالیت ها فعال نیست
1 دکمه Menu را نگه داریدد
2 به مسیر Setting / activities بروید
3 یک فعالیت را انتخاب کنید
4 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید
5 به مسیر Metronome/status/on  بروید
6 یکی از این گزینه ها را انتخاب کنید
با انتخاب Beats/Minute میزان ضربانگاهی دلخواهتان را بر حسب فعالیت تان انتخاب کنید
گزینه Alert Frequency را انتخاب کنید تا میزان ضربانگاها را تعیین کنید
گزینه Sound را انتخاب کنید تا نوع صدای مترونوم و حالت لرزش آن را تعیین کنید
7 در صورت نیاز با انتخاب Preview می توانید پیش از شروع حرکت به صدای تنظیم شده برای مترونوم را بشنوید
8 دکمه down را نگهدارید تا به قسمت ساعت برگردید
9 شروع به حرکت کنید
در این حالت مترونوم نیز به طور خودکار شروع به بوق زدن می کند
10 برای دیدن صفحه مترونوم می توانید در حین حرکت از دکمه ها up و down استفاده کنید
11 در صورت نساز می توانید دکمه Menu را نگهدارید تا تنظیمات مترونوم را تغییر دهید