ساعت های گارمین و انجام ورزش های سالنی

۰۲ شهریور ۱۳۹۹
برای ورزشهای داخل سالن و محیطهای سرپوشیده به خوبی میتوان از دستگاه fenix بهره برد. ورزشهایی
مانند دویدن در یک مسیر سالنی و یا دوچرخهی ایستا. برای ورزشهای GPS خاموش است
هنگام راه رفتن و یا دویدن در محیطهای سرپوشیده که GPS خاموش است، مقادیری مانند سرعت مسافت و
تعداد گامها با استفاده از شتابسنج درون دستگاه محاسبه میشود. این شتاب سنج به طور خودکار تنظیم و
کالیبره میشود. دقت مقادیر ثبت شده توسط شتابسنج مانند سرعت، مسافت و گامها پس از آن که چند قدم
در محیط بیرون سالن و با GPS روشن بردارید به طور خودکار بهبود مییابد.
نکته: در صورتی که دستگیرههای دستگاه تردمیل را گرفتهباشید دقت دستگاه کاهش مییابد. برای ثبت دقیق
سرعت، تعداد گام، مسافت میتوانید از یک سنسور مخصوص پا یا foot pod استفاده کنید.
در صورتی که با GPS خاموش مشغول دوچرخهسواری یا موتورسواری هستید، دادههای مربوط به سرعت و مسافت
را در اختیار نخواهید داشت. برای این دادهها می توانید سنسورهای جداگانه تهیه کنید که اطلاعات مربوط به
سرعت و مسافت را برای دستگاه ارسال کند. )مانند سنسور سرعت و گام شمار(