ایجاد یک فعالیت ورزشی چندگانه در ساعت های گارمین

۰۳ شهریور ۱۳۹۹
بر روی صفحه ی ساعت، به مسیر Add > Multisport>start بروید.
.2 یکی از انواع ورزشهای چندگانه را انتخاب نمائید و یا نامی دلخواه برای آن انتخاب کنید. با ترکیب
کردن نامها به اعداد می توانید عنوانهای انتخابشده را تکرار کنید مانند Triathlon(2)
.3 یک یا دو پروفایل برای فعالیت خود تعریف کنید
.4 یکی از این گزینهها را انتخاب نمائید:
· یک گزینه را انتخاب نمائید تا بتوانید تنظیمات اختصاصی فعالیتهای خود را وارد نمائید. برای مثال
میتوانید ثبت جابجاییها را هم اضافه کنید. با انتخاب Done میتوانید فعالیت ساخته شده را
ذخیره کرده و شروع به استفاده کنید.
.5 با انتخاب Yes این فعالیت به لیست فعالیت های مورد علاقتان اضافه می شود
نکاتی در مورد ورزشهای سهگانه و استفاده از قابلیت ورزشهای چندگانه
· گزینهی start را انتخاب نمائید تا اولین فعالیتتان را آغاز کنید
· با زدن LAP میتوانید به ورزش بعدی بروید.
در صورتی که گزینهی تغییر فعالیت فعال باشد، زمان نیز به طور جداگانه برای هر ورزش محاسبه میشود
· در صورت نیاز مجددا LAP را زده تا به فعالیت ورزشی بعدی بروید.
· با انتخاب گزینههای UP و DOWN میتوانید دیگر صفحه های اطلاعات را مشاهده کنید.