تغییرات ضربان قلب و سطح استرس در ساعت های گارمین

۱۶ شهریور ۱۳۹۹
بدست آوردن سطح استرس حاصل یک تست سه دقیقهای در شرایط ساکن و بیحرکت است. در این حالت دستگاه fenix میزان تغییرات ضربان قلب شما را تحلیل میکند میزان کلی استرس را اندازهگیری کندتمرین، خواب، تغذیه و استرس زندگی روزمره همگی میتوانند بر عملکرد دونده تاثیر داشته باشند. استرس با مقدار 1 تا 100 معین میشود که 1 نشاندهندهی استرس بسیار پایین و 100 نشاندهنده ی استرس بسیار زیاد است. دانستن میزان استرس به شما کمک می کند که بدانید آیا آمادهی ادامه دادن به یک تمرین سخت هستید و یا نیاز به تمارین آرامش دارید