استفاده از اخطار حرکتی ساعت های گارمین

۱۹ شهریور ۱۳۹۹
نشستن برای مدت بسیار طولانی موجب تغییرات نامطلوبی در وضعیت سوخت وساز بدن می گردد. اخطار حرکتی ادامه به حرکت را یادآوری می کند. پس از یک ساعت بی حرکت ماندن، شروع به حرکت کنید! با
این کار خط قرمز رنگ نشان داده می شود. علاوه بر این در صورت فعال بودن علائم صوتی، دستگاه بوق زده و می لرزد. در این حالت به یک پیاده روی کوتاه رفته (در حد چند دقیقه) تا اخطار بر طرف شده و به حالت طبیعی بازگردد