بازگرداندن کلیه تنظیمات اولیه در ساعت های گارمین

۲۹ شهریور ۱۳۹۹
توجه: این کار باعث حذف شدن کلیه اطلاعات کاربری و تاریخچه های فعالیت ها می شود.
میتوانید کلیه تنظیمات دستگاه را به حالت پیش فرض کارخانه برگردانید.
.1 دکمه MENU را نگه دارید
.2 به مسیر زیر بروید:
Settings > System > Restore Defaults > Yes