دسترسی به سیگنالهای ماهواره در ساعت های گارمین

۰۱ مهر ۱۳۹۹
برای این منظور بایستی بدون هیچ مانعی زیر آسمان قرار بگیرید تا به سیگنالهای ماهواره دسترسی داشته باشید.
بر اساس موقعیت GPS زمان و تاریخ بر روی دستگاه به طور خودکار تنظیم میشود
1.  به یک محیط باز بروید. صورت دستگاه بایستی رو به آسمان باشد 
2. تا زمانی که دستگاه ماهواره ها را پیدا کند منتظر بمانید.این کار ممکن است حدود 31 تا 61 ثانیه طول بکشد