تقویم تمرین در ساعت های گارمین

۰۶ مهر ۱۳۹۹
تقویم تمرینی موجود بر روی دستگاه شما برگرفته از تقویم تمرینی یا برنامه تمرینی از پیش تنظیم شده شما بر روی Garmin Connect می باشد. پس از ورود نمودن تعدادی تمرینات در تقویم Garmin Connect می توانید آن ها را به دستگاه خود ارسال نمائید. تمامی تمرینات برنامه ریزی شده ارسالی به دستگاه بر اساس تاریخ درون یک لیست تقویم گنجانده می شوند. با انتخاب یکی از روزهای داخل تقویم تمرینی می توانید تمرین را مشاهده کرده و یا اقدام به انجام تمرین نمائید. چه تمرین برنامه ریزی شده را انجام داده و چه آن را رها کرده باشید درون دستگاه شما ذخیره می شود. با ارسال تمرینات برنامه ریزی شده دیگر از Connect Garmin آن ها به جای تقویم تمرینی موجود قرار می گیرند.