ایجاد بازی گلف در ساعت های گارمین

۰۹ مهر ۱۳۹۹
پیش از شروع بازی گلف باید دستگاه را کاملا شارژ کرده باشید
.1 در قسمت ساعت، گزینهی Golf > start را انتخاب نمائید.
.2 به یک فضای باز رفته و صبر کنبد تا دستگاه ماهوارهها را پیدا نماید
.3 یک زمین را از میان گزینه های موجود انتخاب نمائید
.4 با انتخاب Yes زمین انتخابشده را ذخیره نمائید
.5 با انتخاب UP و DOWN میتوانید میان سوراخهای مختلف زمین جابه جا شوید
هنگامی که به طرف سوراخ بعدی حرکت کنید، دستگاه نیز به طور خودکار به آن سوراخ بعدی جابجا میشود
.6 پس از آنکه فعالیت خود را کامل کردید گزینه ی End Round > Yes > start را انتخاب نمائید.