ایجاد یک نقطه راه یا Waypoint در ساعت های گارمین

۱۹ مهر ۱۳۹۹
میتوانید با تعریف یک مسافت و توان خود مکان جدیدی را بیابید.
.1 در صورت نیاز به مسیر Add > Project Wpt > start رفته تا برنامه project waypoint را به لیست برنامه هایتان اضافه کنید
.2 گزینه ی Yes را انتخاب کرده تا این برنامه را به لیست برنامه های موردعلاقتان اضافه کنید
.3 از روی صفحه ی نمایش ساعت گزینه ی start و سپس Project Wpt را انتخاب کنید
.4 با گزینه های UP یا DOWN میتوانید ابتدای مسیر را انتخاب کنید
.5 گزینه ی start را انتخاب کنید
.6 گزینه ی DOWN را زده تا واحد مسافت را انتخاب کنید
.7 با گزینه ی UP مسافت دلخواه را وارد نمائید
.8 گزینه ی start را زده تا این حالت را ذخیره کنید
نقطه مسیر انتخاب شده با یک اسم پیش فرض ذخیره میشود.