ثبت رکورد شخصی در ساعت های گارمین

۲۴ مهر ۱۳۹۹
رکوردهای شخصی
پس از اتمام فعالیت، دستگاه شما رکوردهای جدیدی را هم که در طول فعالیت به دست آورده اید نمایش می دهد. رکوردهای شخصی شامل سریعترین زمان در میان چندین رقابت مسافتی پی در پی و یا طولانی ترین مسافت دویدن یا دوچرخه سواری است.
توجه: برای دوچرخه سواری این رکوردها شامل بیشترین شیب یا بهترین توان نیز می شود. (نیاز به توان سنج)

مرور رکوردهای شخصی
.1 دکمه MENU را نگه دارید
.2 گزینه History و سپس Records را انتخاب کنید
.3 یک نوع ورزش را انتخاب کنید
.4 یک از رکورد های پیشین را انتخاب کنید
.5 گزینه View Record را انتخاب کنید