استراحت در حین شنا در ساعت های گارمین

۲۷ مهر ۱۳۹۹
صفحه ای که به طور پیش فرض برای نمایش دادن استراحت در نظر گرفته شده شامل دو تایمر است که ضمنا زمان و مسافت آخرین اینتروال کامل شده تمرین را نیز نمایش می دهد.
توجه: اطلاعات و آمار شنا در حین استراحت ضبط نمی شوند.
.1 برای استراحت کردن، دکمه LAP را در حین انجام شنا فشار دهید
در این حالت رنگهای صفحه نمایش جابجا شده، نوشته ها سفید و رنگ زمینه مشکی میشود و صفحه
استراحت به نمایش در می آید
.2 برای مشاهده دیگر اطلاعات موجود، در حین استراحت کلیدهای UP و یا DOWN را فشار دهید.(اختیاری)
.3 دکمه LAP را فشرده و به شنای خود ادامه دهید
.4 مراحل بالا را برای دیگر استراحت های تمرینی تکرار کنید.