مسیریابی با sight ‘N Go در ساعت گارمین

۲۹ مهر ۱۳۹۹
می توان دستگاه را بر روی نقطه ای در میان راه مانند یک برج ساعتی قفل نمود و سپس به طرف آن مقصد مسیریابی کرد.
.1 از روی صفحهی نمایش ساعت به مسیر زیر بروید :
Navigate > Sight 'N Go < start
.2 سر ساعت را به طرف یک مقصد گرفته و دکمه start را بزنید اطلاعات مسیریابی ظاهر می شود
.3 برای شروع مسیریابی start را بفشارید