ویژگی پیشگویی مسابقه "RACE PREDICTOR" در ساعت های گارمین

۱۲ آبان ۱۳۹۹
بعد از مشخص شدن VO2 max، دستگاه شما می تواند با توجه به وضعیت آمادگی جسمانی فعلیتان یک هدفی را برای شما آماده کند.

پیش بینی مسابقه برای مسافت های 5 کیلومتر، 100 کیلومتر، نیمه ماراتن و ماراتن انجام می شود که با توجه به وضعیت آمادگی جسمانی

شما بالا و پایین می روند و بیاد داشته باشید این زمانها فقط پیشبینی هستند اما با توجه به اطلاعات فیزیولوژیکی شما به شما ایده خوبی

می دهند که چه مقدار می توانید از خودتون توقع داشته باشید. همچنین برای شما هدف فوق العاده ای فراهم می کنند که تلاش کنید و به آن برسید.