رقابت با فعالیت های قبلی در ساعت های گارمین

۱۸ فروردین ۱۴۰۰
می توان با فعالیت ورزشی که قبلا انجام داده اید و یا دانلود کرده اید رقابتی مقایسه ای انجام دهید. این ویژگی با قابلیت هم تمرینی مجازی همراه می شود تا بتوان در جریان قوت و ضعف های خود در طول تمرین قرار گرفت.
توجه: این ویژگی برای تمامی ورزش ها فعال نمی باشد
.1 در صفحه ی نمایش ساعت، گزینه ی start را انتخاب کنید
.2 یکی از فعالیتها را مشخص کنید
.3 گزینه ی MENU را نگه دارید
.4 گزینه ی Training و سپس Race Activity را انتخاب کنید
.5 یک گزینه را انتخاب کنید:
 با انتخاب گزینه From History می توانید فعالیتی را که از پیش بر روی دستگاه ذخیره کرده اید انتخاب کنید.
 با انتخاب گزینه Downloaded می توانید فعالیتی را که از حساب کاربری Garmin Connect دانلود کرده اید انتخاب کنید
.6 یک ورزش را انتخاب کنید.
در اینجا صفحه هم تمرینی مجازی نیز ظاهر می گردد که زمان تخمینی پایان فعالیت را نیز نشان می دهد.
.7 گزینه start را انتخاب کنید تا تایمر شروع به کار کند
.8 پس از اتمام فعالیت start را فشرده و سپس Save را انتخاب کنید