کلمات مختصر در ساعت های گارمین

۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
جداول اطلاعات
FTP %: خروجی توان فعلی، درصدی از آستانهی توان عملکرد
HRR %: درصد ضربان قلب ذخیره ) حداکثر ضربان قلب منهای ضربان قلب استراحت
10s Avg. Power ثانیه میانگین توان خروجی
10s Avg Balance : میانگین بالاتس توان پای چپ و راست در 11 ثانیه
Hour Max 24- : حداکثر دمای ذخیره شده در 24 ساعت گذشته که از یک سنسور دماسنج بدست آمده است
Hour Min 24- : حداقل دمای ذخیره شده در 24 ساعت گذشته که از یک سنسور دماسنج بدست آمده است.
30s Avg.Power : میانگین توان حرکتی خروجی در 31 ثانیه
30s Avg Balance : میانگین توان حرکتی بالانس پای چپ و راست در 31 ثانیه
3s Avg. Balance : میانگین توان حرکتی پای چپ و راست در 3 ثانیه
3s Avg.Power : میانگین توان حرکتی خروجی در 3 ثانیه
500m Pace : ریتم فعلی حرکات شنا بازاء هر 511 متر
Aerobic TE : تاثیر فعالیت در حال انجام بر سطح امادگی جسمانی هوازی
Ambient Press : فشار محیطی کالیبره نشد
Anaerobic TE :تاثیر فعالیت در حال انجام بر سطح آمادگی جسمانی بیهوازی
Average HR : متوسط ضربان قلب در فعالیت در حال انجام
Average Pace : میانگین ریتم گامبرداری در فعالیت در حال انجام
Average Swolf : امتیاز swolf متوسط برای فعالیت در حال انجام. امتیاز swolf مجموع زمان یک طول
بعلاوه تعداد حرکات انجام شده در آن طول طیشده است. برای شنا در آبهای آزاد، از طول 25 متر برای محاسبه
امتیاز swolf استفاده میشود
Avg. %HRR : درصد میانگین ضربان قلب ذخیره )بیشترین ضربان قلب منهای ضربان قلب استراحت( برای
فعالیت در حال انجام
Avg.500m Pace : ریتم متوسط شنا بازاء هر 511 متر در فعالیت فعلی
Avg.Ascent : : فاصلهی عمودی متوسط هنگام ارتفاعگیری از آخرین ریست تا این لحظه
AVG.Balance : بالانس توان متوسط پای چپ و راست برای قعالیت در حال انجام
Avg. Cadence : برای دوچرخهسواری: ریتم حرکت فعالیت جاری
Avg. Cadence : برای دویدن: ریتم حرکت فعالیت جاری
Avg. Descent : فاصلهی عمودی متوسط فرود در فعالیت جاری
Avg. GCT Bal : بالانس زمان متوسط تماس پا با سطح زمین برای فعالیت جاری
Avg. L. PP : زاویه توان متوسط پای چپ برای فعالیت جاری
Avg. L. PPP : بیشترین زاویه توان متوسط پای چپ برای فعالیت جاری
Avg. Lap Time : زمان متوسط دور تمرینی برای فعالیت جاری
Avg. Moving Speed : سرعت متوسط حرکت برای فعالیت جاری
Avg. Overall Speed : سرعت متوسط برای فعالیت جاری شامل زمانهای حرکت و توقف
Avg. PCO : جبران مرکز پلتفورم برای فعالیت جاری

گارمین، ساعت گارمین، ساعت های گارمین، ساعت هوشمند گارمین، ساعت ورزشی گارمین، ساعت های ورزشی گارمین، قیمت ساعت گارمین، بهترین قیمت گارمین، مشخصات ساعت گارمین، نماینده فروش گارمین، نمایندگی ساعتهای گارمین، شرکت گارمین، شرکت اطلس ره نگار آریا، خرید ساعت گارمین، فروش محصولات گارمین، بهترین فروش ساعت گارمین، ساعت فنیکس گارمین، فروشگاه گارمین، فروشگاه اینترنتی گارمین، تعمیرات گارمین، محصولات گارمین، Garmin، ساعت Garmin، ساعت های Garmin، ساعت هوشمند Garmin، ساعت ورزشی Garmin، ساعتهای ورزشی Garmin، قیمت ساعت Garmin، بهترین قیمت Garmin، مشخصات ساعت Garmin، شرکت Garmin، فروش محصولات Garmin، بهترین فروش ساعت Garmin، ساعت Garmin Fenix، فروشگاه Garmin، فروشگاه اینترنتی Garmin، تعمیرات Garmin، محصولات Garmin، Garmin watch، Garmin sport، Garmin Sport Watch، Garmin Iran، Garmin Iran Gandi، خرید ساعت Garmin، نماینده فروش Garmin، نمایندگی ساعتهای Garmin،Garmin Handhealds ، Best Price Garmin، Garmin Sports Garmin Instinct، Garmin Health، ورزشهای ساعت گارمین، گارمین فنیکس 6 ایکس، Garmin Fenix 6x Sapphire، Garmin Leather Band، Garmin Black Band، Garmin Fenix 6x،Garmin Fenix 6 Series ، Garmin Fenix 6x Pro، گارمین فنیکس 6 ایکس پرو، جی پی اس دستی، جی پی اس دستی گارمین، gps دستی، gps دستی گارمین، جی پی اس دستی Garmin، gps دستی Garmin