استفاده از قابلیت Group Track در ساعت های گارمین

۰۸ خرداد ۱۴۰۰
پیش از استفاده از این قابلیت بایستی یک حساب کاربری گارمین، یک تلفن همراه سازگار با دستگاه و نیز برنامه Garmin Connect Mobile داشته باشید.
این دستورالعمل تنها برای اجرا بر روی دستگاه fenix 5X کاربرد دارد. در صورتی که دستگاه های دیگری نیز در اختیار دارید میتوانید آنها را بر روی نقشه مشاهده کنید. اما تمامی دستگاههای دیگر ممکن است قادر نباشند افراد استفاده کننده از GroupTrack را بر روی نقشه نشان دهند.
.1 به محیط باز بروید و دستگاه fenix 5X را روشن نمائید
.2 تلفن همراه هوشمند خود را با دستگاه مرتبط کنید
.3 بر روی دستگاه Fenix 5X دکمه ی MENU را نگه داشته به مسیر Settings > GroupTrack > Show on Map بروید تا بتوانید تمامی افراد مرتبط در گروه را بر روی نقشه ببینید
.4 وارد برنامه Garmin Connect Mobile شده و درمنوی تنظیمات گزینه ی LiveTrack > Show on Map را انتخاب کنید
.5 در صورتی که از بیش از یک دستگاه استفاده میکنید یکی از آنها را برای ایجاد GroupTrack انتخاب
نمائید
.6 به این مسیر Visible to > All Connections
.7 گزینه ی Start LiveTrack را انتخاب نمائید
.8 یکی از فعالیت ها را در دستگاه fenix 5X انتخاب کرده و آن را آغاز کنید
.9 در صفحهی نقشه جابجا شوید تا دیگر دستگاههای مرتبط را نیز ببینید
نکته: میتوانید با قرار گرفتن بر روی نقشه، گزینه ی MENU را نگه دارید و دیگر دستگاههای اطراف را انتخاب کنید تا اطلاعاتی مانند فاصله، مسیر، تعداد قدم و سرعت آنها را ببینید.