نکاتی در مورد اطلاعات نامنظم دریافت شده از ضربان قلب ساعت های گارمین

۱۲ تیر ۱۴۰۰
اگر اطلاعات ضربان قلب به صورت قطع و وصل، نامنظم باشد و یا نمایش داده نشود، میتوانید نکات زیر را بررسی کنید:
  •  پیش از بدست کردن دستگاه، مچ و بازوی خود را تمیز کنید.
  •  هر گونه کرم پوست، مرطوبکننده و اسپری دفع حشرات را از محلی که دستگاه قرار میگیرد پاککنید.
  •  از مخدوش شدن یا ضریه خوردن سنسور ضربان قلب بر پشت دستگاه جلوگیری کنید.
  •  دستگاه را به دست کنید، به صوریکه بالاتر از استخوان مچ دست قرار گیرد. دستگاه بایستی محکم اما راحت بسته شده باشد
  •  پیش از روع فعالیت کمی صبر کنید تا علامت قلب به حالت ثابت درآید.
  •  پیش از شروع فعالیت به مدت 5 تا 11 دقیقه گرم کنید و ضربان نمایش دادهشده را بررسی کنید.
توجه: برای فعالیت در شرایط سرد، از قبل در یک محیط سالنی گرم کنید
  •  پس از اتمام هر بار فعالیت، دستگاه را با آب تازه بشوئید
  •  در حین فعالیت، از بند سیلیکونی استفاده کنید.

گارمین،ساعت گارمین،نمایندگی گارمین،محصولات گارمین،