استفاده از Stopwatch در ساعت های گارمین

۱۳ تیر ۱۴۰۰
بر روی صفحه ی نمایش ساعت گزینه ی MENU را نگه دارید
.2 گزینه ی Clock > Stopwatch را انتخاب کنید
.3 برای شروع تایمر start را انتخاب کنید
.4 گزینه ی DOWN را بزنید تا تایمر را صفر کنید
زمان کلی stopwatch به کار خود ادامه میدهد.

ایجاد اخطارهای طلوع و غروب آفتاب
شما می توانید زمان سنجی برای طلوع و غروب آفتاب تنظیم کنید تا چند دقیقه و یا چند ساعت پیش از
طلوع یا غروب آفتاب آلارم شروع به زنگ زدن نماید
.1 بر روی صفحه ی نمایش ساعت گزینه ی MENU را نگه دارید
.2 گزینه ی Clock > Alerts را انتخاب کنید
.3 یک گزینه را انتخاب نمائید :
  •  انتخاب Til Sunset > Status > On
  •  انتخاب Til Sunrise > Status > On
.4 گزینه Time را انتخاب کرده و زمان را وارد نمائید


گارمین،نمایندگی گارمین،نمایندگی فروش گارمین،محصولات گارمین