ذخیره موقعیت در ساعت های گارمین

۱۴ تیر ۱۴۰۰
ذخیره موقعیت
می توانید موقعیت مکانی فعلی خود را ذخیره کرده تا بعدا به این موقعیت بازگردید
1. دکمه LIGHT را نگه دارید.
2. گزینه را انتخاب نمائید.
3. دستورات نشان داده شده بر روی صفحه را دنبال کنید.

ویرایش موقعیتهای ذخیره شده
شما میتوانید هر یک از مسیرهای ذخیره شده را ویرایش کنید و نام آن و اطلاعاتی همچون ارتفاع و موقعیت جغرافیایی آن را تغییر دهید.
1. از روی صفحه ی ساعت به این مسیر بروید :
Navigate > Saved Locations > start
2. یکی از مسیرهای ذخیره شده را انتخاب نمائیید
3. یکی از گزینه ها را برای ویرایش اطلاعات انتخاب نمائید

حذف تمامی موقعیت های ذخیره شده
میتوانید تمامی اطلاعات مربوط به موقعیت های ذخیره شده را به طور یکجا حذف کنید.
از روی صفحه ی نمایش ساعت به مسیر زیر بروید :
Navigate > Saved Locations > Delete All < start


گارمین،نمایندگی گارمین،فروشگاه گارمین،ساعت گارمین،ساعت های ورزشی گارمین،محصولات ورزشی گارمین