تنظیم کردن محدوده های ضربان قلب خود در ساعت های گارمین

۲۱ تیر ۱۴۰۰
این دستگاه ازاطلاعات کاربری وارد شده در تنظیمات اولیه برای تعیین محدوده های ضربان قلب استفاده می کند و برای دویدن و دوچرخه سواری محدوده های متفاوتی دارد. برای به دست آوردن بیشترین دقت اطلاعات مصرف کالری در حین فعالیت ورزشی، بیشترین ضربان قلب خود را وارد نمائید. علاوه بر این می توانید هر کدام از محدوده های ضربان قلب را تنظیم کرده و سپس ضربان استراحت خود را به طور دستی وارد کنید. محدوده های ضربان قلب را می توان دستی تنظیم نمود و یا از اکانت Garmin Connect استفاده کرد.

1. دکمه MENU را نگه دارید
2. به مسیر زیر بروید :
Settings > User Profile > Heart Rate
3. گزینه ی Max. HR را انتخاب نموده و مقدار حداکثر ضربان قلب خود را وارد نمایید. میتوانید از امکان تشخیص خودکار نیز استفاده کنید تا دستگاه به طور خودکار حداکثر ضربانتان را در حین فعالیت ثبت کند
4. گزینه ی LTHR و سپس Enter Manually را انتخاب نمائید تا ضربان آستانه لاکتیکی شدن خود را وارد نمائید. همچنین میتوانید با انجام یک تست هدایت شده آستانهی لاکتیکی شدن خود را برآورد کنید
5. گزینه ی Resting HR را انتخاب کنید تا مقدار ضربان قلب استراحت خود را نیز وارد نمائید. این گزینه را میتوانید بر اساس متوسط ضربان قلب استراحت خود تنظیم کنید و یا از مقدار داده شده در قسمت اطلاعات کاربری استفاده کنید.
6. گزینه ی Zones و سپس Based On را انتخاب نمائید
7. یک گزینه را انتخاب نمائید :
  • با انتخاب BPM می توانید نواحی را بر اساس تعداد نبض در هر دقیقه مشاهده کرده و یا تغییر دهید.
  •  گزینه Max. HR % را انتخاب کنید تا نواحی را بر اساس درصدی از حداکثر ضربان قلبتان مشاهده کرده و یا ویرایش کنید.
  •  گزینه HRR % را انتخاب نمائید تا تا نواحی را به عنوان درصدی از ضربان قلب محفوظ خود مشاهده کرده و یا ویرایش کنید. (حداکثر ضربان قلب منهای ضربان قلب استراحت)
  •  گزینه LTHR % را انتخاب کنید تا نواحی را بر اساس درصدی از ضربان قلب آستانهی لاکتیکیشدن مشاهده کرده و یا ویرایش کنید.
8. یکی از ناحیه ها را انتخاب کرده و برای هر ناحیه یک مقدار را انتخاب کنید
9. گزینهی Add Sport Heart Rate را انتخاب نموده و یکی از انواع مشخصه های ورزشی را انتخاب کنید تا محدوده های ضربان قلبتان را به طور جداگانه وارد نمائید. (اختیاری)
10. مراحل 3 تا 8 را تکرار کرده تا محدودههای ضربان قلب ورزش را وارد نمائید. (اختیاری)


گارمین،نمایندگی گارمین،فروشگاه گارمین،ایران گارمین،گارمین ایران،محصولات گارمین،جی پی اس کالا،