اختصاصی سازی صفحه های نمایش اطلاعات در ساعت های گارمین

۲۱ تیر ۱۴۰۰
می توان محتویات صفحات نمایش اطلاعات را فعال یا حذف کرد و یا چیدمان آن ها را برای هر فعالیت تغییر داد
1. دکمه MENU را نگه دارید
2. گزینه ی Setting و سپس Activities & Apps را انتخاب کنید
3. فعالیت مورد نظر را برای اعمال تغییرات انتخاب کنید
4. تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید
5. Data Screens را انتخاب کنید
6. یکی از صفحات داده را برای اعمال تغییرات انتخاب کنید
7. یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
  •  گزینه Layout را برای تغییر تعداد داده های نمایش داده شده درون صفحه برگزینید
  • یکی از زمینه ها را برای تغییر اطلاعات حاوی آن انتخاب کنید
  •  گزینه ی Reorder ر ا انتخاب کرده تا موقعیت جدول نمایش اطلاعات را درون لوپ تعیین کنید.
  •  گزینه ی Remove را انتخاب کنید تا جدول داده ها را از درون لوپ پاک کنید
8. در صورت نیاز، گزینه ی Add New را انتخاب کنید تا یک جدول به درون لوپ اضافه کنید. جداول اطلاعاتی هم به صورت پیش فرض و هم به صورت شخصی سازی شده قابل اضافه شدن هستند

گارمین،ساعت گارمین،فروشگاه گارمین،محصولات گارمین،فروشگاه تخصصی محصولات گارمین،دفتر فروش محصولات گارمین،گارمین ایران،ایران گارمین