شروع تمرین در ساعت های گارمین

۰۹ مرداد ۱۴۰۰
شروع تمرین
با شروع فعالیت ورزشی GPS به طور خودکار روشن می شود ( در صورت نیاز) و با خاتمه فعالیت دستگاه به حالت اولیه ساعت باز می گردد.
.1 دکمه start را فشار دهید
.2 یک فعالیت را انتخاب کنید
.3 در صورت نیاز، راهنمای روی صفحه را دنبال کنید تا اطلاعاتی اضافه تر وارد نمایید
.4 در صورت نیاز تا هنگامی که دستگاه به سنسور های + ANT متصل شود صبر نمائید
.5 اگر فعالیت ورزشی شما نیاز به GPS دارد، به بیرون رفته و تا زمانی که دستگاه ماهواره را پیدا کند صبر کنید
.6 دکمه ی start را فشرده تا تایمر شروع با کار کند
توجه: تا زمانی که تایمر را فعال نکردهاید، دستگاه اطلاعات فعالیت شما را ثبت نخواهد کرد.
نکاتی در مورد ذخیره کردن اطلاعات فعالیت ها
  •  پیش از آغاز فعالیت، دستگاه خود را شارژ کنید
  •  با انتخاب LAP میتوانید دورهای خود را انتخاب کنید.
  •  برای مشاهده اطلاعات بیشتری از فعالیت خود از دکمههای UP و Down استفاده کنید.
توجه: برخی از امکانات و انتخاب ها برای بعضی فعالیت های ورزشی فعال نمی باشد.
.1 دکمه را بزنید
.2 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید
  •  با انتخاب Resume به ورزش خود ادامه دهید.
  •  برای ذخیرهی فعالیت و بازگشت به نمایش ساعت گزینهی Save را انتخاب کنید. .
  •  برای به تعویق انداختن فعالیت و ادامهی آن در آینده گزینهی Resume Later را انتخاب کنید
  •  برای ثبت دور گزینهی Lap را انتخاب کنید.
  •  برای آنکه مسیر خود را تا نقطه شروع فعالیت به همراه کل مسیر طیشده ثبت کنید گزینهی Back to Start > TracBack را انتخاب کنید.
توجه : این گزینه تنها برای فعالیتهایی فعال میشود که از GPS استفاده میکنند .
  •  برای لغو فعالیت و بازگشت به وضعیت اولیه ساعت Discard را انتخاب کنید

گارمین،نمایندگی گارمین،محصولات گارمین،گارمین ایران،محصولات گارمین در ایران