مسیریابی به نقطه شروع در ساعت های گارمین

۱۰ شهریور ۱۴۰۰
می توانید نقطه شروع فعالیت خود را به صورت یک خط مستقیم و یا از همان مسیر رفت در طول کلیه مسافت طی شده مسیریابی کنید و به آن مختصات بازگردید. این قابلیت تنها برای فعالیت هایی ممکن است که از GPS استفاده می کنند.
.1 در حین فعالیت گزینه start و سپس Back to start را انتخاب کنید
.2 یکی از گزینه ها را انتخاب نمائید
  •  برای مسیریابی بازگشت به نقطه ی شروع حرکت از همان مسیر طی شده گزینه ی TracBack را انتخاب کنید.
  •  در صورتی که از یک نقشه برای هدایت مسیر استفاده نمیکنید و یا مسیریابی را به طور مستقیم انجام داده اید، گزینه ی Route را انتخاب کرده تا بتوانید مستقیما مسیر بازگشت به نقطهی شروع را در اختیار داشته باشید.
  •  در صورتی که از مسیر مستقیم استفاده نمی کنید، گزینه ی Route را انتخاب کرده تا به کمک مسیرهای turn-by-turn به نقطه ی شروع فعالیت باز گردید
  • توقف مسیریابی
    .1 در حین فعالیت MENU را نگه دارید
    .2 گزینه ی Stop Navigation را انتخاب کنید
گارمین،نمایندگی گارمین،محصولات گارمین،فروشگاه گارمین