رکوردهای شخصی در ساعت گارمین

۲۴ شهریور ۱۴۰۰
پس از اتمام فعالیت، دستگاه شما رکوردهای جدیدی را هم که در طول فعالیت به دست آورده اید نمایش می دهد. رکوردهای شخصی شامل سریعترین زمان در میان چندین رقابت مسافتی پی در پی و یا طولانی ترین مسافت دویدن یا دوچرخه سواری است.
توجه: برای دوچرخه سواری این رکوردها شامل بیشترین شیب یا بهترین توان نیز می شود. (نیاز به توان سنج)

مرور رکوردهای شخصی

.1 دکمه MENU را نگه دارید
.2 گزینه History و سپس Records را انتخاب کنید
.3 یک نوع ورزش را انتخاب کنید
.4 یک از رکورد های پیشین را انتخاب کنید
.5 گزینه View Record را انتخاب کنید

بازیابی یک رکورد شخصی
می توانید هر یک از رکورد های شخصی خود را به رکوردهای از پیش ضبط شده قبلی برگردانید.
.1 دکمه MENU را نگه دارید
.2 گزینه History و سپس Records را انتخاب کنید
.3 یک نوع ورزش را انتخاب کنید
.4 یک از رکوردها را برای بازیابی انتخاب کنید
.5 گزینه Previous را زده و سپس Yes را انتخاب کنید
توجه: این کار هیچ یک از اطلاعات ذخیره شده قبلی را حذف نمی کند

پاکسازی یکی از رکوردهای شخصی
.1 دکمه MENU را نگه دارید
.2 گزینه History و سپس Records را انتخاب کنید
توجه: این کار هیچ یک از اطلاعات ذخیه شده قبلی را حذف نمی کند.
یک نوع ورزش را انتخاب کنید.
.4 یک از رکوردها را برای حذفشدن انتخاب کنید
.5 گزینهی Records Clear سپس Yes را انتخاب کنید
توجه: این کار هیچ یک از اطلاعات ذخیره شده قبلی را حذف نمی کند

پاکسازی کلیه رکورد های شخصی
.1 دکمه MENU را نگه دارید
.2 گزینه History و سپس Records را انتخاب کنید
توجه: این کار هیچ یک از اطلاعات ذخیره شده قبلی را حذف نمی کند.
.3 یک نوع ورزش را انتخاب کنید.
.4 گزینه Clear All Record و سپس Yes را انتخاب کنید . رکوردها تنها برای همان ورزش انتخاب شده حذف می شوند.


گارمین،نمایندگی گارمین،فروشگاه گارمین،محصولات گارمین