تنظیم مسافت و سرعت سنسور پا در ساعت های گارمین

۱۱ آبان ۱۴۰۰
 پیش از تنظیم سرعت و مسافت در سنسور پا، بایستی دستگاه خود را با این سنسور متصل کنید.
میتوانید محاسبات مربوط به سرعت گام و مسافت را به جای GPS با استفاده از سنسور پا انجام دهید.

1- دکمه ی MENU را نگه دارید.
2- به مسیر Settings > Sensors & Asseccories بروید.
3- سنسور پای خود را شناسایی و انتخاب کنید.
4- گزینه ی Speed را انتخاب نمائید.
5 - یکی از گزینه ها را انتخاب نمائید.
  •  هنگامی که GPS خاموش است میتوانید گزینه ی Indoor را انتخاب نمائید.
  •  میتوانید بدون در نظر گرفتن تنظیمات GPS گزینه ی Always را انتخاب کنید.


گارمین،نمایندگی گارمین،فروشگاه گارمین،محصولات گارمین