ایجاد یک تمرین اینتروال در ساعت های گارمین

۲۸ آذر ۱۴۰۰
در صفحه ی نمایش ساعت، گزینه ی start را انتخاب کنید
.2 یکی از فعالیتها را مشخص کنید
.3 گزینه ی MENU را نگه دارید
.4 به مسیر زیر بروید :
Training > Intervals > Edit > Interval > Type
.5 یکی از گزینه های Distance ، Time یا Open را انتخاب کنید
نکته: با انتخاب نوع گزینه Open می توانید تمریناتی با انتهای باز ایجاد کنید
.6 گزینه Duration را انتخاب کرده و برای تمرین خود مقادیر مسافت و یا زمان اینتروال را وارد
نمائید. و سپس علامت تیک را انتخاب کنید
.7 گزینه ی BACK را انتخاب کنید
.8 گزینه Rest و سپس Type را انتخاب کنید
.9 یکی از گزینه های Time ، Distance ، و یا Open را انتخاب نمائید
.11 در صورت نیاز برای اینتروال استراحت یک مسافت و یا زمان انتخاب کنید و گزینه تیک را انتخاب کنید
.11 گزینه ی BACK را انتخاب کنید
.12 یک یا چند گزینه را انتخاب نمائید :
  •  برای مشخص کردن تعداد تکرار، گزینه Repeat را انتخاب نمائید.
  •  برای اضافه کردن یک تمریت گرم کردن با انتهای بازبه تمرین اصلی، گزینه Warm Up و سپس On را انتخاب نمائید
  •  برای اضافه کردن تمرین سرد کردن با انتهای باز به تمرین اصلی خود، گزینه Cool Down و سپسOn را انتخاب کنید


گارمین/نمایندگی_گارمین/فروشگاه_گارمین/محصولات_گارمین/گارمین_اصلی/گارمین_ایران