دینامیکهای دویدن با استفاده از ساعت گارمین

۲۹ آذر ۱۴۰۰
با متصل کردن دستگاه Fenix  خود با سنسورهای جانبی HRM-Tri و یا دیگر سنسورهای دیگر اندازه گیر دینامیکهای دویدن میتوانید بازخورد لحظه به لحظه از فرم و نحوهی دویدن خود داشته باشید. در صورتی که بسته بندی دستگاه Fenix  که خریداری کرده اید شامل سنسور های جانبی HRM-Tri نیز باشد، این وسایل از پیش با هم مرتبط شده هستند.
تجهیزات اندازه گیری دینامیکهای دویدن دارای شتابسنجی است که میتواند حرکات چرخشی و تابگشتی بدن انسان را اندازهگیری کرده و در نهایت شش مقیاس حرکتی مختلف را اندازهگیری کند.

ریتم حرکت: ریتم حرکت، عبارتست از تعداد گام در دقیقه و در اینجا مجموع گام ها را نشان می دهد (برای هر دوپای راست و چپ).
نوسان عمودی: عبارتست از جهش عمودی که در هنگام دویدن دارید. این شاخص بیانگر حرکت عمودی جهش شما است برای هر گام بر حسب سانتی متر اندازه گیری می شود.

مدت زمان تماس با سطح زمان: مدت زمانی است که در هر گام شمادر حین دویدن در تماس با سطح زمین قرار دارد. این زمان بر حسب میلی ثانیه اندازه گیری می شود.
توجه: زمان تماس با زمین در حین راه رفتن اندازه گیری نمی شود.

بالانس زمان تماس با زمین: این شاخص بالانس و توازن میان زمان تماس پای چپ و راست با سطح زمین را در حین دویدن نشان میدهد و به صورت یک درصد نشان داده میشود. مانند 2.53 بهمراه فلشی که به چپ یا راست اشاره میکند.

طول گام: طول گام برابر فاصلهی میان محل قرار دادن هر پا تا محل بعدی قرار دادن همان پا است. این فاصله در مقیاس متر اندازه گیری میشود.

ضریب عمودی: این ضریب برابر است با نسبت جابجایی عمودی پا به طول گام که به صورت یک درصد نشان داده میشود. هر چه این عدد کمتر باشد، نشاندهندهی وضعیت بهتری در هنگام دویدن است

گارمین/نمایندگی_گارمین/فروشگاه_گارمین/گارمین_ایران/گارمین_اصلی