میهمانی شام گارمین با حضور بزرگان فوتبال ایران

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۴


این مجموعه جهت معرفی محصولات ورزشی گارمین ،میهمانی شامی با حضور بزرگان ورزش فوتبال ایران ترتیب داد.
در این میهمانی  محصولات ورزشی گارمین و ساعتهای آن معرفی گردید.
بزرگان فوتبالی که به ما افتخار دادند و در این میهمانی شرکت کردند عبارتند از . جناب آقایان عابدزاده، استیلی، برهانی
، پیروانی، بنگر، خداداد عزیزی ، هاشمی نسب، رحمتی، امامی فر