بهشت خود را روی آب و فراتر از آن بسازید با استفاده از جدیدترین ساعت دریانوردی گارمین به نام Quatix 7

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جدیدترین ساعت دریانوردی گارمین به نام quatix 7 معرفی شد 
quatix® 7

quatix  7 Marine GPS Smartwatch  
PART NUMBER 010-02540-61

quatix® 7 – Sapphire Edition
quatix® 7 – Sapphire Edition With AMOLED Display
PART NUMBER 010-02582-61
quatix® 7X – Solar Edition

quatix® 7X – Solar Edition With Solar Charging
PART NUMBER 010-02541-61