گارمین از جدیدترین ساعت خود مدل marq gen 2 رونمایی کرد

۱۹ مهر ۱۴۰۱

MARQ® Adventurer (Gen 2)
Modern Tool Watch
PART NUMBER 010-02648-31MARQ® Athlete (Gen 2)
Modern Tool Watch
PART NUMBER 010-02648-41


MARQ® Golfer (Gen 2)
Modern Tool Watch
PART NUMBER 010-02648-21


MARQ® Captain (Gen 2)
Modern Tool Watch
PART NUMBER 010-02648-11MARQ® Aviator (Gen 2)
Modern Tool Watch
PART NUMBER 010-02648-01