تمام دستگاههای گارمین ضد آب و دارای استاندارد می باشدIPX7