ویژگی های منحصر به فرد › Virtual Partner 

قابلیت تعریف رقیب مجازی برای مقایسه تمرینات خود با یک رقیب دیجیتالی

   بازگشت به  ویژگی های منحصر به فرد