ویژگی های منحصر به فرد › cadence sensor 

Monitor your pedaling cadence as you ride with this self-calibrating, wireless speed/cadence sensor. It measures and reports your pedaling strokes per minute, providing feedback for optimal performance

   بازگشت به  ویژگی های منحصر به فرد