ویژگی های منحصر به فرد › Altimeter 

مجهز به ارتفاع سنج بارومتریک

   بازگشت به  ویژگی های منحصر به فرد