ویژگی های منحصر به فرد › باطری قابل شارژ 

داستگاه دارای باطری داخلی قابل شارژ می باشد.

   بازگشت به  ویژگی های منحصر به فرد