ویژگی های منحصر به فرد › قابلیت نمایش نقشه 

امکان اضافه کردن نقشه های مختلف

   بازگشت به  ویژگی های منحصر به فرد